Styrelsen

Ordförande

Anna Boholm

0702-78 98 73

Kassör

Jessica Liljensten

0709-12 22 80

Sekreterare

Andreas Löfberg

0763-25 34 80

Ledamot

Filip Struwe

0708-84 77 35

Ledamot

Josefine Calderon

0705-22 34 20

Styrelsens grundläggande uppgifter och ställning

Styrelsens uppgift är att ha hand om den löpande förvaltningen av samfällighetsföreningen och verkställa de beslut som föreningsstämmans fattar. Styrelsen är därvid bunden inte bara av SFL (Lagen om förvaltningen av samfälligheter) och stadgarna, utan också i princip av föreningsstämmobeslut.

En av styrelsens vikigaste funktioner är att hålla reda på föreningsens ekonomi. Styrelsen ska således se till att erforderliga medel för förvaltningen uttaxeras av medlemmarna. Styrelsen ska vidare föra redovisning över föreningens räkenskaper och till föreningsstämman avge förvaltningsberättelse över förvaltningen och ekonomin.


****************************************************************************


Marinan och båtplatshyra

Andreas Löfberg


Revisorer

Sammankallande Morgan Björnheden

Henning Singelsö, ordinarie revisor

Madelene Tornmalm, suppleant


Valberedning

Sammankallande Sofia Börkén.

Björn Hammarskjöld

Sylwia Aronsson Leijonqvist