Styrelsen

Ordförande

Anna Boholm

0702-78 98 73

Kassör

Jessica Liljensten

0709-12 22 80

Sekreterare

Sylwia Aronsson Leijonqvist

072-968 89 36

Ledamot

Carl Lundgren

073-983 33 32

Ledamot

Josefine Calderon

0705-22 34 20

Styrelsens grundläggande uppgifter och ställning

Styrelsens uppgift är att ha hand om den löpande förvaltningen av samfällighetsföreningen och verkställa de beslut som föreningsstämmans fattar.

Styrelsen är därvid bunden inte bara av SFL (Lagen om förvaltningen av samfälligheter) och stadgarna, utan också i princip av föreningsstämmobeslut.

En av styrelsens vikigaste funktioner är att hålla reda på föreningens ekonomi.

Styrelsen ska således se till att erforderliga medel för förvaltningen uttaxeras av medlemmarna. Styrelsen ska vidare föra redovisning över föreningens räkenskaper och till föreningsstämman avge förvaltningsberättelse över förvaltningen och ekonomin.


Marinan och båtplatshyra

Andreas Löfberg mobilnr 076-325 34 80,

mejladress andreas.lofberg@gmail.com


Revisorer

Sammankallande Sofia Börkén 

Ordinarie revisor

Suppleant vakant


Valberedning

Sammankallande