Anslagstavla


2021


1 september

Hej medlemmar!

 

Ni får i veckan faktura avseende årsavgiften för 2021/2022. Flera av er har reagerat med hänvisning till att årsavgiften för föregående år fakturerades i mars i år, vilket tillsammans i praktiken innebär att två årsavgifter ska betalas samma kalenderår.

 

Föregående verksamhetsårs årsavgift

Anledningen till att årsavgiften för föregående verksamhetsår fakturerades i mars i år är att uttaxeringen ska föregås av årlig stämma där taxan för det aktuella året, fastställs. Föregående årsstämma genomfördes postledes på grund av pandemins restriktioner i december. Fakturan skickades inte ut förrän ett par månader senare, med respekt för att många har extra utgifter under december och januari. Vi ville inte belasta medlemmarna ytterligare med årsavgiften under den perioden. Styrelsens nytillträdde kassör behövde  sätta sig in i ekonomisystemet innan fakturor skulle ställas ut. Kundreskontra och tidigare bokföring behövde också en del rättningar och ett antal övriga oklarheter i bokföringen behövde redas ut, vilket ni fått information om.

 

Innevarande verksamhetsårs årsavgift

Årets stämma genomfördes den 20 juni och uttaxeringens nivå godkändes. Vi gjorde bedömningen att faktureringen skulle ske i augusti med betalningsdag i slutet av september. Också den betalningsperioden, med hänsyn till semestertider då många av oss återigen har lite extra kringkostnader.

 

Från styrelsen

Nuvarande styrelse bedömer att det är rimligt att årsavgiften betalas in i början av verksamhetsåret, så att det ska finnas medel till det som planerats i olika beställningsjobb, löpande kostnader och oförutsedda utgifter. 

 

Det vi i nuvarande styrelse har lärt oss nu, är att i samband med att stämman godkänner uttaxeringen ska informeras om ”när betalning skall ske.” (Ref stadgarnas § 13 tredje stycket). Det har vi missat och vi beklagar att det inte togs upp vid stämman.

 

Styrelsen vill med det här klargörandet beskriva hur vi har tänkt och varför vi fakturerar två årsavgifter under 2021. Vi förstår att det blir bekymmersamt för en del, att betala också den nu aktuella årsavgiften inom utsatt datum. Du som upplever att det orsakar problem för dig, vänligen kontakta Jessica Liljensten så kan ni resonera om hur betalningen kan lösas på ett sätt som fungerar för båda parter.

 

Vänlig hälsning

Styrelsen


4 juli

Handlingarna angående årets stämma är nu uppdaterade under Samfälligheten/Styrande dokument med protokoll över stämmans beslut.


10 juni

Vägarna håller fortfarande ihop bra så vårens underhållsarbete har haft god verkan, trots stora regnmängder. Delar av vägar har dock börjat att damma lite så vi gör ytterligare dammbindning i juni.


Dränering på och runt lekplatsen påbörjas inom kort. Gungställningen åtgärdas för högre säkerhet och markytan får barkbeläggning. Av den anledningen kan lekplatsen tillfälligt vara avstängd. Vi återkommer med information om när det arbetet utförs.


26 maj

I början av juni påbörjas röjning av sly, samt en del utgallring av mindre träd på vår gemensamma fastighet Djurön 1:164.


Mer information om områden och vad arbetet innebär finns här.


Arbetet utförs av MR Öst, efter en upphandling av flera intressenter, där MR Öst har förbundit sig att följa vår antagna skogsbruksplan, utförd av Södra, från 2019.

Skogsbruksplan

Karta


Vi beklagar eventuella störningar i samband med avverkningen som tar cirka 1 - 2 veckor att utföra.


24 maj

På onsdag 26 maj gräver Vattenfall vid Dovhjortstigen 19 för att laga en anslutning. Samma dag gräver dom också i korsningen Dovhjortstigen-Rävstigen för att ansluta det nybyggda huset på Dovhjortstigen 37 till deras nät.


Det finns risk att biltrafik stoppas en kort stund på grund av detta och vi ber om överinseende med det. Vi har inte några exakta tider för när stoppen inträffar men Vattenfall försöker hålla avstängningen kort. Om du undrar över något kring grävningarna, kontakta Josefine Calderon.


27 april

Containers/Flak kommer att finnas tillgängliga för trädgårdsavfall.
Tid: torsdag 13 maj - söndag 16 maj
Placering: Vändplan Kronhjortstigen och 
Harstigen - vid lekplatsen.


19 april

Våra vägar har fått nytt grus och inom kort sprids Dustex för att minska damm. När dammbindningen är gjord, placeras farthinder ut. Dom är till för att man som bilförare ska sänka hastigheten och därmed bidra till bättre trafiksäkerhet. Låg hastighet minskar också risken att damm yr från vägytan.


Delar av lekplatsens utrustning behöver monteras ner på grund av att det finns viss risk för att man ska göra sig illa. Styrelsen utreder hur dessa ska kompenseras.


Under försommaren utförs dräneringsarbete från lekplatsen genom gräsytan och vi tittar på hur det också ska vara till nytta för närliggande fastigheterna som i många år haft bekymmer med vatten från gräsplanen.


Sly ska röjas framför allt på vattensidan av Djurövägen i korsningen Rävstigen och på några platser till. 


7 mars

Under vecka 10 lagas hål i vägarna. Därefter får vissa partier nytt slitlager. Dustex, dammbekämpningsmedel läggs på efter att nya slitlagret är på plats. Planen är att detta är klart under mars och innan det börjar damma för mycket. Farthindren placeras ut efter att slitlager och Dustex har satt sig.


Om du har funderingar eller frågor om detta kan du mejla till info@djuron.se eller ringa. Se telefonnummer till Josefin Calderon och övriga i styrelsen, under Kontakt.


28 februari

Styrelsen efterlyser personer som vill ingå i årets valberedning. Valberedningens uppdrag är att förbereda nomineringar och val som ska genomföras vid årsstämman.


Vi efterlyser samtidigt förslag på personer som kan vara lämpliga och intresserade av andra förtroendeuppdrag i föreningen. 


Vänligen lämna din intresseanmälan och/eller förslag på personer som kan vara lämpliga för uppdrag i mejl till info@djuron.se senast 15 mars


2020 

14 december

Handlingarna angående årets stämma är nu uppdaterade under Samfälligheten/Styrande dokument med protokoll över stämmans beslut och rösträkningen.


29 november

Alla handlingar inför stämmans poströstningsförfarande finns nu under Samfälligheten/Styrande dokument.


24 november

Fysiska mötet för stämman är inställt! På grund av pågående pandemi och med hänvisning till Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som trädde ikraft 24 november 2020, har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras genom poströstning.


En beskrivning över hur det hela ska gå till och hur du ska göra, skickas ut med post tillsammans med ett svarsformulär. Beskrivningen och svarsformuläret läggs ut under Samfälligheten/Styrande dokument


20 november

Handlingarna till stämman är publicerad under Samfälligheten/Styrande dokument. Styrelsen har blivit uppmärksammad på att punkten om stämman blivit behörigen sammankallad, saknas i kallelsen/agendan men kommer att behandlas. 


9 november

Ändring av lokal för stämman till Zetterbloms bilhall, Smedbygatan 4. I övrigt, se kallelsen/agenda som kommer med post i början av den här veckan och information nedan från 25 oktober.


25 oktober

Årsstämman planeras äga rum 6 december 2020.


Kallelse och agenda är publicerad på hemsidan under Samfälligheten/Styrande dokument 2020 där du också hittar erforderliga handlingar senast 21 november. Kallelsen skickas med post också under kommande vecka till fastighetsägarna.


Om du behöver få handlingarna utskrivna, mejla info@djuron.se. 


Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. För att minska risken för smittspridning av coronaviruset begränsas deltagande vid stämman till maximalt en person per fastighet och maximalt 50 personer totalt i samlingssalen samtidigt. Informationen kan komma att ändras innan stämman.  


21 oktober

Containers/Flak kommer att finnas tillgängliga för trädgårdsavfall.
Tid: torsdag 29 oktober - söndag 1 november
Placering: Vändplan Kronhjortstigen och Harstigen - vid lekplatsen.


8 juni

Glad midsommar önskar vi i Styrelsen! Vi hoppas att förutsättningarna är bättre nästa år för ett gemensamt midsommarfirande inom samfälligheten.


Styrelsen har ännu inte något datum för årsstämman men vi tänker att vi hittar ett datum i mitten eller slutet av augusti. Handlingar inför stämman kommer du att hitta här på hemsidan under Samfälligheten, Styrelsen, Föreningsstämma, Årsmöte 2020, länk i Facebookgruppen Djurön Samfällighet och anslagstavlorna längs Djurövägen. Kallelse skickas som vanligt med vanlig postgång.


14 maj

Tyvärr ställs även arrangemanget för midsommarfirandet inom samfälligheten in i år, på grund av smittorisken för coronaviruset och Covid-19. Vi följer, som andra arrangörer, föreskrifter och regler från Folkhälsomyndigheten.


15 April

Till vår glädje har det levererats mer Dustex än vi först fick information om. Alla våra vägar kan därför dammbekämpas under veckan.


9 April

Kanske firas påsken lite annorlunda i år? Styrelsen vill i alla fall som vanligt önska alla medlemmar glad påsk och en härlig helg!


I veckan har vi lagat hål i vägarna. Nästa vecka läggs Dustex (binder vägdamm). Tyvärr räcker inte Dustexen till alla vägar på grund av att det inte finns mer i lager och det är svårt att få tag på. Vi väljer att lägga på Dovhjortsstigen och Rävstigen. Naturligtvis kör vi resten av vägarna så snart det finns mer medel.


8 April

Årsstämman flyttas fram i tiden, på grund av smittorisken för coronaviruset och Covid-19. Styrelsen återkommer med information om annat datum för stämman, på den här sidan och i vår Facebookgrupp, Djuröns Samfällighet. Inför stämman skickas som vanligt, kallelse och övriga handlingar till fastighetsägarna per post.


7 April

Containrar kommer att finnas tillgängliga för trädgårdsavfall under Kristi himmelfärdshelgen torsdag 21 maj - söndag 24 maj.

Placering: Vändplan Kronhjortstigen och Harstigen - vid lekplatsen.


3 April

Under dagen görs en inventering av träd som blåst ner eller gått av under senaste dygnets blåst. Träd som bedöms utgöra fara läggs ner på marken under lördag och tas om hand senare under våren i de fall de behöver flyttas på eller tas bort. Meddela styrelsen om du upptäcker löst hängande grenar eller annat som kan utgöra fara, till följd av blåsten. Se flik Kontakt, Thomas Jansson.


Januari

Styrelsen har blivit kontaktad av kommunekolog som informerade om att dom kommer att utföra skyddsjakt av vildsvin enligt informationen nedan.


"Skyddsjakt kommer att ske inom Djuröns naturreservat under 2020 då utbredda skador på markflora och trädrötter noterats under hösten 2019. Dispens från naturreservatets föreskrifter har prövats och godkänts. Under början av 2020 kommer jägare att utreda lämplig utformning på skyddsjakten. Skyddsjakten har som målbild att skrämma bort flocken från de värdefulla markerna samt bebyggelsen."


Kommunjägaren kommer att ta kontakt med fler fastighetsägare i omgivningen för att planera hur skjutningarna ska gå till och när. Beroende på hur vildsvinen rör sig är det inte möjligt att på förhand veta när skjutningarna kommer att ske. Det man vet är att djuren är mest stilla under ljusa tiden på dagen och rör sig under den mörka tiden.


Information om hur det går läggs ut här och på facebookgruppen Djuröns Samfällighet.


2019


18 juni

För allas infomration vill vi meddela att samfällighetens traditionella midsommarfirande uteblir. Kompletterande information kommer att finnas på samfällighetens facebooksida samt anslås.


3 juni

Vi arbetar för fullt med att få fram material inför stämman så att alla kan ges förutsättningar att ta del av dels den från förra årets stämma efterfrågade utredningen och dels skogsbruksplanen.


För punkten som hanterar utredningen kommer advokatfirman Delphi att vara närvarande vid föreningsstämman detta då styrelsen vill se en opartisk föredragning av ärendet.


Skogsbruksplanen och den presentation som kommer att föredras av advokaterna kommer så snart dokumenten delgivits styrelsen ograverat att publiceras på denna hemsida.


Vi kommer även att per post distribuera ytterligare instruktioner om var och när dokumenten kan hämtas för den som inte har tillgång till dator.


Sannolikt kommer dokumenten att finnas tillgängliga i morgon eller onsdag.

/Styrelsen


23 april

Med start i morgon onsdag den 24 april kommer de vägarbeten som är beskrivna nedan att genomföras. Beskedet om att väghyveln kommer redan i morgon togs emot av styrelsen i dag tisdag. Därför har vi inte hunnit med att avisera arbetet tidigare. Väghyvlar är inte lätt att få tag på under våren.


Väghyveln kommer att riva och bombera vägarna inför sommarens belastning. I samband med detta läggs Dustex på så att dammet på vägarna minimeras.


Dustex sprids på ett annat sätt än det medel vi lade på akut inför påskhelgen. Se till att era bilar står så väl placerade så att de inte får vätskan på sig. Om så är fallet går medlet att tvätta bor med vatten.


Begränsad framkomlighet kommer att råda. Dock är ingen väg avstängd.


16 april

Då våra vägar är väldigt torra och dammar mer än normalt kommer  dammbindning att ske torsdag, 18 april,  eftermiddag. Tyvärr har vi inte lyckats få tag på Dustex så det får bli ett undandag med annat medel.


Styrelsen tar inte ansvar för eventuell spridning på fordon som står olovligt parkerade utmed våra vägar.


Detta är en extra åtgärd inför de vägarbeten som är aviserade nedan.


25 mars

Vägarbeten är planerade att genomföras inom fastigheten.


Djurövägen 129 och upp mot vändplanen....: allmänt vägunderhåll samt spolning av markavrinningstrumma i dike.

Rävstigen: allmänt vägunderhåll första delen av vägavsnittet samt spolning av markavrinningstrummor inklusive dike - mer omfattande vägunderhåll från nr 22 och uppåt.

Dovhjortstigen: allmänt vägunderhåll

Harstigen: läggs i väntläge då nyproduktion av hus är i närstående.


Tidpunkt ej fastställd - aviseras i god tid före givna arbetens utförande


Efter det att vägarbeten på respektive avsnitt är genomförda kommer farthinder på vägarna att monteras. Placering enligt stämmobeslut 2018.


Dammbindning sker i samband med ovan beskrivna arbete.

Dustex är svårare att få tag på inför säsongen men styrelsen arbetar för att i första hand nyttja detta. I annat fall kommer annan metod att nyttjas.


Skogsbruksplan för Djurön 1:164 har levererats till styrelsen.  Planen är omfattande och redovisas vid årets föreningsstämma för fastställande.


Städdagar

Containers/Flak kommer att finnas tillgängliga för trädgårdsavfall.

Tid:19-22 april

Placering: Vändplan Kronhjortstigen

                 Harstigen - vid lekplatsen 


7 jan

Vi ser att fler och fler bilar parkeras på våra vägar och på våra gemensamhetsområden. Det är som vi alla känner till inte tillåtet. Samma regel gäller för parkeringsförbud inom vårt område som för andra områden med restriktioner inom Norrköpings kommun. Vänligen uppmärksamma detta för allas trevnad.

 *******************************************************************

 Vinterväghållning och halkbekämpning sker enligt det avtal vi har med Stenmästarn Öst AB. Avtalet har ungefär samma kravbild som centrala Norrköping.

 

Fortsatt gäller för er som önskar få snöröjning utförd på egen mark att på eget initiativ kontakta entreprenören för överenskommelse.

 

Thomas Håkansson: 070-9204096

 

******************************************************************************************