Anslagstavla


2024

15 maj

Under perioden 15 -24 maj ska Kuddby Trädfällning röja sly på några platser inom vår gemensamhetsanläggning, röja brandgator och ta ner några döda träd och riskträd. När marken tar torkat upp kan vi förhoppningsvis gå in på fler områden och göra fler åtgärder inom det "gröna".


20 april

Vägar och trafik: Åbergs hyvlar vägytorna och lägger grus och salt. Farthinder placeras därefter ut.


3 mars

Refererande till protokoll från 2023 årsstämma, punkt 11 i vilken meddelades att Skatteverket beslutat att samfälligheter skulle vara momspliktiga. Beslutet överklagades och avgjordes i högsta förvaltningsdomstolen genom domslut, den 20 februari 2024.

 

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/nyheter/2024/02/bidrag-som-en-samfallighetsforening-uttaxerar-av-sina-medlemmar-ska-inte-vara-foremal-for-mervardesskatt/

 

I och med denna dom, kommer således ingen förändring ske för debiteringen i Djuröns samfällighetsförening.


2023

1 juni

Farthinder kommer monteras inom kort och dammbindning är beställd att utföras den 26 juni.


E.ON har meddelat försening i sitt arbete med elförstärkning i vårt område men vi har inte slutlig tidplan. Styrelsen har kontakter med E.ON som ska göra återställningar av vägar och diken. 


18 april

Vägunderhåll och dammbindning

E.ONs pågående arbete med förstärkning av elkablar påverkar flera vägsträckor i vårt område. Det gör det svårt för oss att utföra vägunderhåll. Lagning av vägar, dammbindning och montering av farthinder kommer därför att ske när E.ON är klara med återställningen. Vi har för tillfället inte något datum för när deras arbete är klart, men uppskattningsvis till valborgshelgen eller däromkring.


Styrelsen har efter beslut vid senaste årsstämma undersökt billigare alternativ till Dustex för dammbindning. Rådande mineralbrist ger högre pris vilket gör att vi använder Dustex även i år.


Skogsvård

Arbete i enlighet med den av föreningen, stämman fastlagda skogsvårdsplanen med gallring och slyröjning pågår under de närmaste veckorna. I år med mest fokus på norrsidan och slyborttagning längs Djurövägen. Vi ber om visst tålamod med eventuella tillfälliga "hinder" på våra stigar. 


2022

12 september

E.ON Energidistribution AB ska anlägga sjökabel och markkabel och tillhörande anordning som transformatorer, kabelskåp, jordtag mm. Startdatum är ännu inte fastställd.

Se länkade skisser (2 sidor)


1 juli

Handlingarna angående årets stämma är nu uppdaterade under Samfälligheten/Styrande dokument med protokoll över stämmans beslut. 


8 juni

Vattenfall på uppdrag av Eon påbörjar grävning i diken längs Rävstigen 6-16 och Kronhjortstigen 1, i höjd med garaget på fastigheten.

Ledningar i dikena måste grävas fram och lagas. Vi vet i nuläget inte hur lång tid arbetet tar men elen kommer att behöva stängas av vid något eller några tillfällen under arbetets gång.


1 juni

Röjning påbörjas igen i området nedanför Rävstigen mot vattnet, med start 7 juni. Arbetet utförs av Kuddby trädfällning. 


23 maj

Vägunderhåll kommer att ske de närmsta veckorna. Nytt slitlager kommer att läggas på vissa partier som också saltat direkt för att binda det nya slitlagret.

Farthinder placeras ut efter dessa åtgärder och dammbindning av hela området görs därefter inom kort.


13 maj

Containers/flak kommer att finnas tillgängliga för trädgårdsavfall under tiden torsdag 26 maj till söndag 29 maj.

Placering: Vändplan Kronhjortsstigen och Harstigen - vid lekplatsen.


Föreningsstämma hålls 19 juni kl.10 i Markan.


Midsommarfirande i år arrangeras av Ekorrstigen.


22 mars

Dammbindning av våra vägar kommer att ske den närmaste tiden. Styrelsen räknar med att alla medlemmar har vetskap och alltid följer våra trivselregler och i detta fall parkeringsförbudet på gemensamhetsanläggningen, så arbetet ska kunna utföras utan några bekymmer.


8 mars

Skrivelse till alla medlemmar har distribuerats, se länken, angående nyttjande av gemensamhetsanläggningen och föreningens hantering av eventuella överträdelser. Bifogar också uppdaterade Trivselregler som ersättning för tidigare Ordningsföreskrift.


8 januari

Snöröjninig kommer att ske under eftermiddagen idag. Vänligen, ombeds alla bilförare att som alltid ta det lugnt och anpassa hastigheten efter väglaget.