Samfälligheten för Djurön 1:164

Samfällighetsförening är en sammanslutning av delägare i sådana samfälligheter som förvaltas enligt Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL 1973:1150). Delägarna är medlemmar i samfällighetsföreningen som är en juridisk person. Det innebär att föreningen kan ingå förbindelser och förvärva rättigheter gentemot utomstående personer.


Varje fastighet utgör ett eller flera väl avgränsaded områden på marken. Fastighetsindelningen redovisas i fastighetsregistret och på särsilda fastighetskartor som förs i anslutning till registret. Varje fastighet har ett registernummer. Äganderätten till marken är knuten till denna indelning i fastigheter. Hus, byggnader och andra fasta anläggningar är tillbehör till en fastighet.


I många fall är behovet av marken eller anläggningarna gemensamt för flera fastigheter. Gemensamma nyttigheter som vägar, grönytor och skog faller inom ramen för vår samfällighet. Samfällighetens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats.


Läs mer i anläggningsbeslutet under fliken Styrande dokument